สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2018

 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

(หมดเขตสมัคร 31 ก.ค.นี้)

 

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด แบ่งเป็น 2 ด้านคือ
- ด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม/ชุมชน
- ด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ดูตัวอย่างผลงานที่เคยได้รับรางวัลได้ทาง http://www.7innovationawards.com/award

 

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่สำคัญและจำเป็นในการนำเสนอ
1. ใบสมัคร ควรกรอกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ให้ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผลงานมากที่สุด
2. ชิ้นผลงาน และไฟล์นำเสนอผลงาน จะได้รับในช่วงการชี้แจงการประกวด
3. ยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในผลงาน เช่น ภาพประกอบ, ใบประกาศ, ใบรับรองต่างๆ, เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์รับรองหรือคำยืนยันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ควรเตรียมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ย้อนหลังก่อนการนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
สำหรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่จัดเตรียม ควรจะสอดคล้องและตอบเกณฑ์ประเมินผลงาน
**เกณฑ์การประเมินผลงาน Download ได้ทาง

***เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบ หรือการทดลองหรือการวัดผล และคณะกรรมการซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น**

 

 


ขั้นตอนการประกวด
การประกวดจะเริ่มประมาณเดือน ก.ย. 2560 โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

1. การชี้แจงการประกวด : จะมีการเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้ามาฟังคำชี้แจงเรื่องของการประกวด แต่ละผลงานจะได้รับ form การนำเสนอ(ในรูปแบบของ Powerpoint) เพื่อนำไปทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การนำเสนอ (นำเสนอผลงานละ 10-12 นาทีโดยประมาณ)

2. Coaching / แนะนำการนำเสนอ : ทีมงานศูนย์นวัตกรรมจะทำการนัดหมายแต่ละผลงาน ให้พบกับ อาจารย์ หรือโค้ช แนะนำเรื่องของการนำเสนอ ก่อนที่จะเจอได้นำเสนอใน "รอบกลั่นกรอง" อาจจะนัด 2-3 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 90 - 120 นาที

3. นำเสนอผลงานรอบกลั่นกรอง : การนำเสนอผลงาน "รอบกลั่นกรอง" จะนำเสนอกับคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการจาก 11 องค์กร (ปลาย ก.ย. - ต.ค.) เพื่อคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน

4. นำเสนอผลงานรอบตัดสิน: การนำเสนอผลงาน "รอบตัดสิน" จะนำเสนอกับคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจาก 11 องค์กร (ต.ค.-พ.ย.) เพื่อคณะกรรมการตัดสิน พิจารณาผลงาน และตัดสินโดยให้คะแนนตามเกณฑ์การประกวด

5. การประกาศผลรางวัล จะจัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เดือนมีนาคม 2561  :: ภายหลังการรับรางวัล ::

6. การติดตามผลลัพธ์ : โครงการจะมีการสอบถามยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จริง หรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อื่นๆ ที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายหลังจากการประกวด เช่นการต่อยอด หรือขยายผลของผลงาน เพื่อวัดผลสำเร็จต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางโครงการประกวดมีผู้เชี่ยวชาญ และโครงการต่างๆ จากองค์กร 11 องค์กรคู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางประการ หรือช่วยพัฒนาผลงานขยายผลต่ออยอดนวัตกรรม รวมถึงช่วยขยายตลาด ให้กับผลงานต่างๆ และผู้ประกอบการอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จริงดังกล่าว
ทั้งนี้ ทางทีมงานจะถือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นความลับ สงวนเฉพาะผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการเท่านั้น และจะขออนุญาตจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลงานก่อนจะเปิดเผยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ใดๆ

7. การขยายผลโครงการ : ทางโครงการประกวดมีผู้เชี่ยวชาญ และโครงการต่างๆ จากองค์กร 11 องค์กรคู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ที่สามารถช่วยพัฒนาผลงานขยายผลต่ออยอดนวัตกรรม รวมถึงช่วยขยายตลาด ให้กับผลงานต่างๆ และผู้ประกอบการ เช่น การออกบูธ(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายบางกรณี), การเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาต่างๆ, เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ, การต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับองค์กรคู่ความร่วมมือ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ภายในโครงการ ซึ่งทีมงานจะประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเป็นกรณีไป


สำหรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การประกวดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก

 

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.