รางวัลเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ดีเด่น ปี 2560

 

ตามที่กระทรวงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ดีเด่นมาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทั่วไป

 

 

ปี 2560 สำนักพัฒนาการจัดการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ดีเด่น ประเภทการบริหารเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการนี้ สำนักพัฒนาการจัดการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขอเชิญท่านพิจารณาเสนอชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ดีเด่น หากท่านต้องการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เพิ่มเติมและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แบบฟอร์มต่างๆ ประกอบการสมัคร ได้ที่ https://goo.gl/bNUzxw หรือ www.industry.go.th หรือ www.dip.go.th หรือตามเอกสารแนบอีเมลฉบัเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งเฉพาะใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ 2) เพื่อยืนยันการสมัครในเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2560 ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมการเขียนเล่มรายงาน (โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับท่านเพื่อนัดอบรมการเขียนเล่มรายงาน กำหนดจัดอบรมวันที่ 7 เมษายน 2560) แต่หากสมัครหลังจากวันที่ 4 - 28 เมษายน 2560 ท่านจะต้องจัดส่งทั้งใบสมัครและเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 10 เล่ม พร้อม CD เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ไปที่ฝ่ายเลขานุการฯ หากมีข้อสงสัยสามารถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักพัฒนาการจัดการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

1.นายเทวนันทน์ ทองหยาด เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 0-2202-4534 , 089-135-1543 โทรสาร 0-2354-0380 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.น.ส.มันทนา สำเร็จประสงค์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 0-2202-4534 , 089-696-6624 โทรสาร 0-2354-0380 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.