วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


1. รวบรวม และนำเสนอเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการ SMI เพื่อจัดทำแผนงานเสนอต่อภาครัฐ
2. ดำเนินการ แปลงนโยบายและแผนงานของผู้ประกอบการ SMI ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMI
4. เชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMIที่เป็นสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องของ ส.อ.ท. ให้เจริญก้าวหน้า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.