สรุปผลงาน Productivity On Tour จังหวัดลำพูน


 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิต (SMI) ภายใต้สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงาน นิคมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคเหนือ จ. ลำพูน โดยมี คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  คุณเฉลิมพล แพร่-วัฒนะกุล ผู้จัดการภาค เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดย่อม ภาคกลางและเหนือ กลุ่มลูกค้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวต้อนรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณนิวัฒน์ ตันติเกียรติ ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSMEs ถึงแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  (Productivity) ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในองค์กร และรับฟังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ประเด็นปัญหาของสมชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานในการจัดทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างๆ ร่วมกับสมาชิก SMEs

งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต และบริการ ในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานจำนวน 60 คน

 

                  เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

              จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูน รองลงมา คือ อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อำเภอมีอาณาเขตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กัน และมีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่สำคัญ

1. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในภาคการเกษตร ประกอบไปด้วยเกษตรกรรม การล่าสัตว์ ป่าไม้  และการประมง ในปี 2554 ภาวะการผลิตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกษตรมีการขยายตัวเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ30 ส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการประเภทการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย พริก กระเทียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรหลักของจังหวัดลำพูน 

2. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นอกภาคการเกษตร  ประกอบไปด้วยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์  การเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่ง การเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ โดยในปี 2554 ภาวะการผลิตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นอกภาคการเกษตรมีการขยายตัวลดลง จากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 16  ซึ่งเป็นผลมาจาก การที่ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีการขยายตัวลดลงถึง ร้อยละ 49 อาจเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (ตารางที่ 1)

 ตารางที่ 1: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดลำพูน

และจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จำนวนโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ในเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า มีจำนวนโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดลำพูน 844 โรงงาน โดยประเภทเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด ได้แก่ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การเกษตร มี 337 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุน  6,482,634,995 บาท รองลงมาคือ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 106 โรงงาน เงินลงทุน 274,393,774 บาท  เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 79 โรงงาน เงินลงทุน 152,124,900 บาท และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อโลหะ 65 โรงงาน เงินลงทุน 7,531,072,066 บาท เป็นต้น (ตารางที่ 2)

Focus Group:

  • CEO Forum การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เครื่องนุ่งห่ม หัตถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เครื่องสำอางสมุนไพร อาหาร ยาและบริการขนส่ง โดยผู้ประกอบการดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาในภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของตน สรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)

1.1               ต้นทุนการผลิตสูง

ในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของผู้ประกอบการในช่วงแรกๆ ผู้ประกอบการประสบปัญหากับต้นทุนการผลิตสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และมีการแก้ปัญหาโดยนำระบบ LEAN มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต แต่ไม่สามารถปรับปรุงได้ทุกอย่าง และยังมีศักยภาพไม่มากพอที่จะบริหารจัดการ

2. แรงงาน

2.1 การขาดแคลนแรงงาน

ผู้ประกอบการได้แจ้งว่า เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิตประสบปัญหากับการขาดแคลน

แรงงานทั้งที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ และได้แก้ปัญหาโดยได้นำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใช้ทดแทนบางส่วน เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูง

2.2 การเคลื่อนย้ายแรงงาน

เนื่องจากขีดความสามารถของแต่ละเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดลำพูนไม่เท่ากัน มีโรงงานที่อยู่นอกเขตและในเขตพื้นที่นิคมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งมีบางโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือเป็นของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างชาติให้ค่าจ้างและสวัสดิการที่มากกว่า ทำให้แรงงานเคลื่อนย้ายไปทำงานในเขตนิคมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นปัญหาหลักสำหรับโรงงานหรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่อยู่นอกนิคมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์


2.3 การปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท

จากการปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท ได้ส่งผลกระทบต่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิตในจังหวัดลำพูนเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการปรับค่าจ้าง พนักงานที่จ้างรายวันได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาท ต่อวัน ซึ่งมีผลกระทบดังนี้

-       การปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงานต่อคุณภาพงาน ก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้าง 300 บาท ในบางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือบางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีการจ้างตามจำนวนชิ้นงานทำให้ได้ชิ้นงานจำนวนมากและมีคุณภาพ เมื่อปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องแบกรับภาระค่าจ้างเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และไม่ได้งานที่มี

 

คุณภาพงาน เนื่องจากพนักงานคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำงานตามจำนวนชิ้นงานที่กำหนด ซึ่งอย่างน้อยก็จะได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท

-          มีบางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิตบางแห่ง ประสบกับปัญหาต้นทุนค่าจ้างแรงงานสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีแผนการย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศเพื่อนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เช่นเวียดนาม กัมพูชา

3. การขนส่ง

3.1               ต้นทุนทางด้านการขนส่งสูง

ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาค่าขนส่งที่มีราคาสูง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาพรวมสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการบางรายได้ใช้วัตถุดิบจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แม่ที่อยู่ในกรุงเทพเพื่อมาผลิตที่ลำพูน เช่น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ผู้ผลิตยา

4. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต่อภาครัฐ

4.1 นโยบายภาครัฐ

ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยมีความต้องการให้ภาครัฐวางแผนในระยะยาวและควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมต่อการใช้นโยบายของทางภาครัฐ

4.2  โครงการกองทุนตั้งตัวได้

สำหรับโครงการกองทุนตั้งตัวได้ ที่กำลังประชาสัมพันธ์อยู่ ทางกลุ่มผู้ประกอบการ SME จังหวัดลำพูน มีความเห็นว่ามีโอกาสน้อยมากที่โครงการจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากเห็นว่า การที่นักศึกษาจะเขียนแผนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้จริงๆ นั้น เป็นไปได้ยากมาก เพราะจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ การดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในช่วง 3 – 5 ปีแรก ยังไม่เข้มแข็งเท่าไรนักและไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนใหม่อีกครั้ง

 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอกสาร PDF : คลิก

Friday the 5th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.