สรุปประเด็น CEO Forum-Productivity On Tour “โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน” จ.กระบี่


 

สรุปประเด็นการประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ
Productivity On Tour โตอย่างมั่นใจ ไปได้ไกล กับผลผลิตที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.กระบี่
.................................................................................................................

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิต (SMI) ภายใต้สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ โรงแรม โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ, นายเกียรติ วิมลโสภา ผู้จัดการภาคลูกค้าขนาดใหญ่ สำนักงานภาคใต้ 1 กลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ และกล่าวเปิดงานโดย นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมด้วยคุณสาวัน ตัน ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในช่วง Best Practice Sharing
วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSMEs ถึงแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในองค์กร และรับฟังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ประเด็นปัญหาของสมชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานในการจัดทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างๆร่วมกับสมาชิก SMEs
งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต และบริการ ในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 100 คน

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่

เมื่อพิจารณาจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกระบี่ (GPP) จะเห็นว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเป็นอันดับ 2 รองจากอุตสหกรรมที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร
จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,942,880 ไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 1,948,420 ไร่ หรือร้อยละ 66.21 โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ชนิด คือยางพารา และปาล์มน้ำมัน นอกนั้นเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจังหวัดกระบี่มีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรสูงที่สุด ทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ และมีราคาค่อนข้างดี


เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ได้แก่
1. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สกัดน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 21 โรง กำลังการผลิต 659 ตัน ปาล์มทะลายสด/ชั่วโมง หรือ 9,226 ตัน/วัน (1 วัน คิด 14 ชม.) หรือ 2.76 ล้านตันต่อปี (1 ปี คิด 300 วัน) ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ และของเสียหรือกากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (crude palm oil) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (palm kernel oil) ทะลายปาล์มเปล่า (empty bunch) เส้นใย (fiber) กะลา (shell) น้ำเสีย และกากตะกอนน้ำมัน (cake decanter) ซึ่งของเสียที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (zero waste) เช่น ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย กะลา นำไปเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ น้ำเสีย นำมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า และกากตะกอนน้ำมันนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง

2.1 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยางแผ่นรมควัน ปัจจุบันมีโรงงาน จำนวน 3 โรง กำลังการผลิต 72,100 ตัน/ปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และยุโรป

2.2 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์น้ำยางข้น ปัจจุบัน มีโรงงาน จำนวน 4 โรง กำลังการผลิต 102,000 ตัน/ปี ผลพลอยได้ คือ ยางสกิมเครปและยางสกิมบล็อก จำนวน 5,000 ตัน/ปี น้ำยางข้นจะส่งจำหน่ายโรงงานผลิตถุงมือแพทย์และถุงยางอนามัยในต่างจังหวัด ส่วนยางสกิมเครปและยาง สกิมบล็อกส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายต่างประเทศ

2.3 เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยางแท่ง STR ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยางแท่ง STR จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ยางที่ผลิตได้จะส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตยางรถยนต์

3. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม้ยางแปรรูป อัด น้ำยาและอบแห้งไม้ ปัจจุบันมีโรงงานที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทะเบียนกับสำนักงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดกระบี่ จำนวน 16 โรง แต่มีการประกอบกิจการจริง จำนวน 10 โรงเท่านั้น เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ไม้ยางพาราท่อนมีราคาสูง
ปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก ในจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ปลูก 891,243 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของพื้นที่การเกษตร ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็น 3.30 ต้น/ไร่ ในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.23 จะเห็นได้ว่าศักยภาพในด้านระบบการผลิตของจังหวัดกระบี่สูง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่ารวมของปาล์มน้ำมันเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตามไปด้วย

(ที่มา: ศูนย์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กลางจังหวัดกระบี่, สำนักงานจังหวัดกระบี่)

Best Practice Sharing :
ชื่อ: คุณสาวัน ตัน
ตำแหน่ง: ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดกระบี่
เลขาธิการสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภาคใต้ กรรมการและผู้จัดการ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด

คุณสาวัน ตัน นักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หญิงในจังหวัดกระบี่ ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์น้ำมันปาล์ม และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่อเนื่อง และได้ริเริ่มนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์น้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน จนกระทั่งปัจจุบันสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากช่วยลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคตได้อีกด้วย

 แนวทางการพัฒนาของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ที่ทำให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
ก่อนที่จะเป็น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีเพียงโรงไม้ยางเล็กๆ และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นผู้จัดหาปาล์ม(ซัพพลายเออร์) ส่งไปให้ลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เมื่อปี 2539 เป็นช่วงวิกฤต เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขณะนั้นแต่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็มีความกังวลว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะได้สินเชื่อหรือไม่ เพราะเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องปรับโครงสร้างหนี้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ แต่เมื่อได้เงินมาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ไม่กล้าใช้เพราะขณะนั้นหลายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง แต่ทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็มีความตั้งใจในการชำระหนี้ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและมีพนักงาน 50 กว่าคน ซึ่งเป็นพนักงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่รวมถึงพนักงานที่จบการศึกษาใหม่ซึ่งกำลังมีไฟมาช่วยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทำงาน ซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจในหน้าที่การงานของตัวเอง จึงทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประสบความสำเร็จมาได้จนถึงปัจจุบัน

 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมัน ของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์
ในช่วงแรกหลังจากที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้รับการสนับสนุนทางด้านเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และคำแนะนำจากหน่วยงานของภาครัฐ ขณะนั้นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยังขาดความรู้ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี กฎระเบียบต่างๆ ที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ได้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไปยังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัด ถ้าเป็นเรื่องของตลาดว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมันให้กับใคร ตลาดของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่ที่ไหน เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ได้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อะไรที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยากรู้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ต้องถามกับหน่วยงานเฉพาะทางซึ่งจะทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง จนทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่ง
จากการที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นสมาชิกในหน่วยงานที่สำคัญๆ เช่น สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ สมาชิกปาล์มน้ำมัน เช่นเดียวกันกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อื่นๆ พวกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นการขับเคลื่อนทั้งระบบ โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีการแข่งขันที่สูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทั้งด้านคู่แข่งและราคา ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้หันมามองการผลิตของโรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เห็นถึงปัญหาของโรงงานปาล์มน้ำมันว่าอยู่ที่ “ของเสีย” ขณะนั้นได้มีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เอเซี่ยน น้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แรกที่ผลิตไบโอแก๊ส (ผลิตกระแสไฟฟ้า) และเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นำร่องให้กับหลายๆ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ในการสร้างรายได้และผลกำไรกลับคืนสู่โรงงาน ในปัจจุบัน จังหวัดกระบี่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีโรงงานปาล์น้ำมันอยู่ 18 โรงงาน ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากของเสียแล้วเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ให้กลับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 40% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่

 กลยุทธ์ที่ทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประสบความสำเร็จ
การที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เติบโตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มาได้ในปัจจุบัน เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องไม่ลืมบุคคลที่อยู่ในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรืออยู่รอบๆ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือที่โรงงานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เช่น พนักงานในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม่ได้โตคนเดียว เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องดูแลบุคคลให้เหมือนคนในครอบครัวและทำงานกันเป็นทีมหรือที่เรียกว่า Team work ปัจจุบันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีพนักงาน 100 กว่าคน รวม ถึงการดูแลคนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงานด้วยเช่นกัน ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต้องดูแลเอาใจใส่สังคมที่อยู่รอบข้างเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เหล่านี้เพราะเขามีส่วนผลักดันที่ทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประสบความสำเร็จ

 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ด้วยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทำงานกันเป็นระบบทั้งในระดับจังหวัด ส่วนภูมิภาค และระดับประเทศ ถ้าหากผู้ประกอบการในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมันประสบปัญหาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็ได้คุยกัน และต้องขอขอบคุณภาครัฐที่ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ ในระดับขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์น้ำมันปาล์มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีความเข็มแข็ง
จุดแข็งของผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเล่าปัญหาของตัวเองและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่อนข้างโชคดีที่มีการร่วมมือกันและทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ประสบความสำเร็จ นอกจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิตแล้วก็ยังมีส่วนทำให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อื่นๆ ประสบความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งจังหวัดกระบี่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจหลักคือภาคการเกษตรที่มีรายได้อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ

 หากมีผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้สนใจที่อยากจะทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ปาล์มน้ำมัน คุณสาวัน มีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษ ต่อผู้ที่จะดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นี้
เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก็อยากสนับสนุนนักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์รุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อะไรก็ตาม อย่าไปมองว่าบุคคลที่ทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เดียวกันกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นั้นเป็นคู่แข่ง เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะทำอะไรก็ควรคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเป็นซึ่งกันและกัน เช่น อาจจะพูดคุยกันเรื่องของทำเลที่ตั้งว่ามีความสะดวกในการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายหรือปล่าว หรือวัตถุดิบที่ได้หากเพาะปลูกในบริเวณแถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ี้จะดีพอไหม แต่ถ้าคุณทำเองคนเดียวไม่ได้หารือกับคนที่ทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นี้อยู่ก่อนแล้ว คุณอาจจะประสบปัญหาในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เช่น คุณต้องหาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิตและหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเวลาในการแก้ปัญหาและอาจเพิ่มต้นทุนทางการผลิตให้กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อะไรก็ตามเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ควรมาพูดคุยหารือถึงแนวทางในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ หรือการกำหนดเป้าหมายของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ร่วมกัน

Focus Group:

• CEO Forum การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา ได้แก่

1. ผลกระทบที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท
จากการปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ผู้ประกอบการแจ้งว่าได้มีการปรับค่าจ้างแรงงานในช่วงปลายปี 2555 มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เฉลี่ยประมาณ 15% ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางรายปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงานจากรายวัน เป็นรายสัปดาห์ หรือเหมาจ่ายเป็นงานๆ ไป

2. การขาดแคลนแรงงาน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานในระดับไร้ฝีมือ สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานพม่า และกัมพูชาในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผู้ประกอบการคือ พัฒนาแรงงานที่ไร้ฝีมือให้แรงงานมีฝีมือเพื่อที่จะสามารถให้เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง รวมถึงการจ้างทำงานนอกเวลา (Over time) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง
แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแล้วจะได้รับค่าจ้างในระดับที่สูงกว่าปกติ แต่ก็ประสบปัญหากับการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตัวแรงงานภายในระดับจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงโดยผ่านนายหน้า

3. ความรับผิดชอบของแรงงาน
ผู้ประกอบบางรายแจ้งว่า แรงงานไทยที่เป็นลูกจ้างผลิตให้กับตนเองขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ช่างเทคนิค หรือวิศวกร ซึ่งจะหาบุคลลากรมาทดแทนค่อนข้างยาก หากเป็นแรงงานในระดับที่ไร้ฝีมือผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งมีความรับผิดชอบมากกว่า

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผู้ประกอบการบางรายได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยหันมาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย หรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและเพื่อคุณภาพและปริมาณการผลิตที่สูงกว่าเดิม เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรผู้ประกอบการได้ประสบปัญหาด้านการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องจักร เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ทดแทนของเดิม ซึ่งอุปกรณ์บางประเภทหาทดแทนได้ยาก และการซ่อมแซมในบางครั้งก็จำเป็นต้องหาช่างที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรในละแต่ประเภท

5. การแข่งขันจากตลาดต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์บางประเภทของผู้ประกอบการประสบปัญหาจากการแข่งขันจากตลาดต่างประเทศ เช่น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ที่ประสบปัญหาจากการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะจากตลาดจีน จึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ส่งออกในประเทศด้วยกัน และการแข่งขันกันในระดับประเทศ

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอกสาร PDF : คลิก

Friday the 5th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.