สรุปผลงาน Productivity On Tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน จ. นครปฐม


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การผลิต (SMI) ภายใต้สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) จัดสัมมนา Productivity on tour “โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดย คุณจงเกียรติ  อนันตอัมพร รองประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กล่าวเปิดงานสัมมนา และคุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่มลูกค้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือของการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSMEs ถึงแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  (Productivity) ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตภายในองค์กร และรับฟังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ประเด็นปัญหาของสมชิก SMEs ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พื้นฐานในการจัดทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างๆร่วมกับสมาชิก SMEs

งานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต การค้า และบริการ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสัมมนามากกว่า 160 คน โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายถึงสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาท และการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคการผลิต และนอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมระดมสมองระดับผู้บริหารนัดพิเศษ (CEO Forum) เพื่อหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดนครปฐมและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • ทิศทางเศรษฐกิจ

การขยายตัวของเศรษฐกิจ : EIC ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 5.1% เป็นผลมาจากภาครัฐเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีมากถึง 4.6% ในแผนการบริหารการจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริโภคของภาคเอกชนเติบโต 4.5% และการลงทุนเติบโต 8.0% โดยได้แรงสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถคันแรกและการขยายตัวของสินเชื่อ และด้านการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 7.1% ตามสภาพเศรษฐกิจของตลาดคู่ค้าหลัก

ค่าเงินบาท : จากการแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2013 ประมาณ 5% เป็นการแข็งค่าที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจะเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่จะต้องพึ่งพาการส่งออกมาก เช่น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว ยางพารา อาหารทะเลแปรรูป ผักและผลไม้แปรรูป ทำให้ผู้ส่งออกไทยบางรายสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ และทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของผู้ประกอบการไทย อาทิ

  • ต้นทุนการผลิตสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ จากการปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของค่าแรงและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  • การขาดแคลนแรงงาน
  • การแข่งขันจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Global trend), การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายสังคม (Social network), เทคโนโลยี (Technology) และการเข้าสู่การจัดการสีเขียว (Going green)

  • การเพิ่มผลิตภาพการผลิต

จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผู้ประกอบการเผชิญจากข้างต้น แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ประกอบการลดผลกระทบได้ ซึ่งการเพิ่มผลิตภาพทำได้จากการลดปัจจัยการผลิต (Input) ได้แก่ แรงงาน ทุน พลังงาน วัตถุดิบ บริการ และ/หรือเพิ่มผลผลิต (Output) จากปริมาณผลผลิต ยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. แรงงาน เช่น การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยการฝึกอบรมให้มีทักษะหลายด้านเพื่อทำงานทดแทนกันได้ หรือการพิจารณาอัตราผลตอบแทน วัดจากความสามารถ (Compentency) เพื่อสร้างแรงจูงใจเช่น การจ่ายค่าจ้างเป็นรายชิ้นงาน

2. ทุน โดยจัดให้มีการ Maintenance Management เช่น โรงงานมีปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบำรุงรักษาหรือมีการวางแผนล่วงหน้า หรือนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต จะทำให้ต้นทุนรวมลดลงได้ในระยะยาว

3. พลังงาน เช่น การลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยอาจมีการวางแผนเส้นทางการขนส่ง

4. วัตถุดิบ โดยสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์วัตถุดิบที่ต้องการใช้ สร้างอำนาจการต่อรองกับ Supplier ทำสัญญาระระยาวให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาต่ำ

5. บริการ เช่น การลดต้นทุนด้านเอกสาร โดยการส่ง email การใช้กระดาษ

  • CEO Forum การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงประเด็นปัญหาที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา ได้แก่

1. ผลกระทบที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท

หากพูดถึงผลกระทบจากการปรับค่าจ้างเป็น 300 บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งว่าค่าจ้างแรงงานที่ผู้ประกอบการจ่ายให้แรงงานนั้นจ่ายมากกว่า 300 บาท และมีการปรับค่าจ้างเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ก่อนที่ภาครัฐจะปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าจ้างแรงงาน สาเหตุที่ต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า 300 บาท นั้น อันเนื่องมาจากต้องการให้สถานประกอบการของตนดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการจ้างงานมากกว่า 300 สิ่งที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับผลผลิต ด้วยสาเหตุที่ว่าแรงงานขาดแรงจูงใจในการทำงานที่จะทำงานให้ได้ผลผลิตที่มากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ มีผู้ประกอบการบางรายปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้ผลผลิตที่เพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

2. การขาดแคลนแรงงาน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มาเป็นระยะเวลานาน สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานต่างด้าว แต่สำหรับในสถานประกอบการที่ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นแรงงานในประเทศเนื่องจากจะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะในการใช้เครื่องจักร การแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในเบื้องต้นคือ การพัฒนาแรงงานที่ไร้ฝีมือให้แรงงานมีฝีมือ มีทักษะในการทำงาน และให้ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เมื่อแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. การเข้าถึงโครงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ

ยังมีผู้ประกอบการอีกบางกลุ่มไม่ได้รับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น โครงการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภาครัฐจัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริหารการจัดการ ฯลฯ เนื่องมาจากผู้ประกอบการบางรายไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่เคยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กับหน่วยงานของภาครัฐ จึงอาจทำให้สูญเสียโอกาสความสามารถในการพัฒนาหรือยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต

4. ขาดทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้าง

สถานประกอบการบางแห่งมีความเข้าใจหรือทัศนะคติที่ดีต่อเป้าหมายของการดำเนินกิจการไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการรายรับกำไรสูงสุดและลูกจ้างก็มีความต้องการค่าจ้างสูงสุดเช่นกัน แต่เนื่องด้วยลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่ลูกจ้างคิดว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วและไม่ต้องการทำงานเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกิจการ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของกิจการ

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอกสาร PDF : คลิก

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.