นิยาม SMES

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
กิจการผลิตเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 ล้านบาท เกินกว่า 25 คน

แต่ไม่เกิน 50 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท เกินกว่า 15 คน

แต่ไม่เกิน 30 คน

เกินกว่า 30 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท


*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก
  • ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของกิจการที่ได้จัดทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตามเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ว่าด้วยการบัญชี
  • ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
 
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (ธพว. หรือ SME BANK)
Sunday the 7th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.