เข็มทิศ SME : SME ปรับทัพรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (1)


 

ในไตรมาสที่ 3 นี้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์คงพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่ามกี ารปรับตัวเลขประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีของปี 2556 ใหม่ จากที่เคย ตั้งเป้าการเติบโตอยทู่ ี่ 4-4.5% ลดลงเหลือ 3.5-4% เท่านั้น เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 2.8% ลดลงอย่าง เห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 5.3% ในไตรมาสแรก และมีการคาดการว่าจะลดลงอีกในไตรมาสที่ 3

ปัญหาใหญ่สําหรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SME ในช่วงนี้คือการที่ราคาวัตถุดิบหรือต้นทุนพื้นฐานมีราคาสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ แต่ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กลับไม่สามารถปรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ราคาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หรือบริการตามได้ ซึ่งปัจจัยสําคัญของการชะลอตัวครั้งนี้คือการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของการบริโภคครัวเรือนใน ไตรมาสที่ 2 ที่มีเพียง 2.4% เท่านั้น ทั้งในภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
เมื่อต้นทุนสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สวนทางกับยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และกําไร เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายอยู่ในอาการ “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” หลายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จําจึงเป็นต้องปลดคนงาน ลดขนาดขององค์กรเพื่อความอยู่รอด บางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่ได้ด้วยเงินกู้จากบัตรเครดิต และบาง เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จําเป็นต้องปิดกิจการ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์บัณฑิตย์ระบุว่ามธี ุรกิจ SME กว่า 200,000 รายที่มีความเสยี่ งกับการ ต้องปิดกิจการในไตรมาสที่ 4 เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเน้นเป้าหมายหลัก 2 ประการคือรักษาสภาพคล่องของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และหาวิธีสร้างกําไร

ในตอนแรกของบทความนี้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขอเสนอวิธีรักษาสภาพคล่องเพื่อให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจขาลง

เริ่มตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มงวด

นอกจากยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ลดลงแล้วสงิ่ ที่สามารถทําให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SME เจ๊งแบบไม่รู้ตัวคือ “การขาดสภาพคล่อง” ในช่วงเศรษฐกิจขาลงสิ่ง แรกที่ผู้ประกอบการควรทําคือทบทวนโครงสร้างรายรับรายจ่ายทั้งหมดอย่างละเอียด สิ่งที่ต้องพจิ ารณาเป็นพิเศษคือรายจ่ายที่ดึง เงินสดออกไปคราวละมากๆ และรายจ่ายประจํา (fxed cost) ของกิจการ ในช่วงที่เศรษฐกิจดีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เติบโต ผู้ประกอบการโดยมาก มักเร่งขยายทีมงาน ขยายกําลังผลิตหรือทําออฟฟิศสํานักงานใหม่ รายการเหล่านลี้ ้วนก่อให้เกิดรายจ่ายพเิ ศษรวมทั้งก่อให้เกิด ความต้องการเงินสดหมุนเวียนในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงเป็นการ ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของกิจการ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะฝ่าช่วงนี้ไป ได้

ประหยัดในสิ่งที่ควร

หลังจากทบทวนโครงสร้างรายรับรายจ่ายใหม่ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะมีความเข้าใจด้านการเงินของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ว่ามีราย จ่ายใดที่ไม่จําเป็นหรือ สามารถปรับลดได้ แต่อย่างไรก็ตามมีรายจ่ายบางรายการทคี่ วรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่นค่าใช้จ่ายในสว่ นของการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และการทําการตลาดนั้นไม่ควรถูกปรับลดลง เพราะช่วงเศรษฐกิจขาลงนั้นเป็นเวลาที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างๆต้องหาลูกค้าเพิ่มมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ผู้ ประกอบการที่ไม่เข้าใจอาจมองว่าค่าใช้จ่ายในการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ลูกค้า และงบทําการตลาดควรเป็นสิ่งแรกที่ถูกตัด ซึ่งในความเป็น จริงสิ่งที่ควรพิจารณาควรเป็นรายจ่ายประจําที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เช่น การประหยัดน้ํา-ไฟฟ้า หรือการปรับสวัสดิการฟุ่มเฟือยบางประการลง ชั่วคราวเพื่อความอยู่รอดของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสนิ ใจปรับลดค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม แต่สิ่งสําคัญคือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจถึงสถานการณ์และความจําเป็นเพื่อลดแรงต้านและสร้างความร่วมมือในการประหยัด

ปรับกลยุทธ์ทางการค้า Focus เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หลักที่มีกําไรและเงินสด

การปรับกลยุทธ์ของส่วนผสมผลิตภัณฑ์หรือ Product Mix ก็เป็นสิ่งสําคัญ รูปแบบของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ SME ส่วนมากประกอบด้วยการ จําหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และบริการหลายชนิด ซึ่งแต่ละตัวก็มีปริมาณการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ อัตราการทํากําไร ค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องแตกต่าง กันไปในช่วงที่ยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ลดลงผปู้ ระกอบการควรต้องวิเคราะห์ยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และความสามารถในการทํากําไรของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แต่ละตัวให้ดี โดยให้ความสําคัญกับการทําตลาดกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์หลักที่เป็นเรือธงของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (fagship) และกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่สามารถนํากระแสเงินสดเข้า
มาได้มากเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ ส่วนกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ต้องพึงระวังคือกลุ่มที่มีต้นทุนในการผลิตสูง มีการระบายสต็อกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ต่ํา กลุ่มที่มีช่วงเครดิตชําระนานดึงกระแสเงินสดมาก และกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการบริการหลังการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

Outsources แทนการจ้างประจํา

การลดขนาดองค์กร (downsizing) อาจเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความอยู่รอดของกิจการ แม้ว่าการปลดพนักงานออกจะช่วยลดต้นทุน พื้นฐานในด้านแรงงานได้ทันทีแต่ผลเสียก็มีมาก ในระยะสั้นปัญหาที่ยากหลีกเลี่ยงคือการมีงานตกค้างหรือคุณภาพการบริการลด ลงเนื่องจากขาดคนทํางาน ส่วนในระยะยาวมักเกิดความยุ่งยากในการเสริมทีมงานใหม่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว การใช้บริการหน่วย งานภายนอกหรือ Outsourcing จึงเป็นทางเลือกทดี่ ีสําหรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทจี่ ําเป็นต้องปรับลดพนักงาน อย่างไรก็ตาม Outsourcing ไม่ สามารถทดแทนการจ้างงานประจําได้ทุกตําแหน่ง การใช้บริการหน่วยงานจากภายนอกสามารถตอบโจทย์การทํางานได้แค่เพียง ในบ้างด้านเท่านั้น ในส่วนของการบริหารงาน Outsourcing ยังมีข้อคิดอีกหลายประการซึ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ขอนําเสนอในคราวต่อไป

สุดท้ายนี้ ผู้ประกอบการอาจมีความจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่อง แต่อย่างไร ก็ตามการพึ่งบัตรเครดิตหรือการขอสินเชื่อเพิ่มเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น การปรับกลยุทธ์และทิศทางของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็น สิ่งจําเป็นที่ต้องทําควบคู่กันกับการดูแลกระแสเงินสดหมุนเวียนเพื่อความอยู่รอด ในตอนนี้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้นําเสนอวิธีการรักษาสภาพคล่อง เพื่อให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อยู่รอดได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ในตอนต่อไปเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะพูดถึงวิธีการสร้างยอดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และทํากําไรในช่วงเศรษฐกิจขาลง


ธีระ กนกกาญจนรัตน์

Sunday the 7th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.