กลยุทธ์ปั้นเอสเอ็มอีสู้ศึกเออีซี :  เปิดหูเปิดตาอาเซียน : สร้างเครือข่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กลยุทธ์ปั้นเอสเอ็มอีสู้ศึกเออีซี


 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ทำให้หน่วยงานต่างๆ เร่งสร้างความเข้มแข็งให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการ DIP SMEs Network Forum นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แก่เอสเอ็มอี เพื่อแลกเปลี่ยนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความแข็งแกร่ง

"โครงการดังกล่าวจะทำให้มีการช่วยเหลือที่ทันท่วงที การสร้างเครือข่ายเพื่อจับคู่การเจรจาการค้ากับคู่ค้าในต่างประเทศ การสร้างเสถียรภาพแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถพร้อมรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต" นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ กล่าว

นายโสภณกล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และการค้าการลงทุนในประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันเสรีมากยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่มีจำนวนกว่า 2,700,000 ราย ต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในตลาดโลก จากการทำการตลาดแบบเดิมสู่การตลาดในเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวางแผน ตลอดจนการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งทางกรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของ กสอ.

รวมถึงโครงการ DIP SMEs Network Forum เป็นหนึ่งในโครงการที่มีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แก่เอสเอ็มอี เพื่อแลกเปลี่ยนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ระหว่างกิจการในด้านการแลกเปลี่ยนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทางด้านการตลาด นวัตกรรมการผลิต ระบบการจัดการบุคลากร ฯลฯ ระหว่างองค์กรในภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วยกันเอง ตลอดจนเป็นเวทีในการเปิดการค้าและการเจรจาทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เกิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ อันจะสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรให้สามารถผนึกกำลัง สร้างความเข้มแข็งแก่เอสเอ็มอีไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอสเอ็มอีไทยในเวทีโลก

โดยในปี 2556 โครงการ DIP SMEs Network Forum มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 140 กิจการ และในปี 2557 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 100 ราย นายโสภณ กล่าว

ด้านนายพรชัย รัตนตรัยภพ ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการ “DIP SMEs Network” กล่าวว่า ในปี 2554 เกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และผลกระทบเออีซีทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการจากการสนับสนุนและริเริ่มของกรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ก่อตั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์โดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศมุ่งสู่การเป็นสภาเอสเอ็มอีไทย

ทั้งนี้ 5 หน้าที่หลักของเครือข่ายผู้ประกอบการ “DIP SMEs Network” ได้แก่ 1.การเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และจำหน่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในลักษณะพึ่งพาอาศัยระหว่างกลุ่มการค้าเครือข่าย ซึ่งผู้ที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ภายในกลุ่มจะได้รับส่วนลดในอัตราที่พิเศษ และผู้จำหน่าย จะได้ประโยชน์จากยอดสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 2.การศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้แก่กลุ่มผู้ที่อยู่ในเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ถึงแม้ว่าแต่ละประเภทของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะมีความแตกต่างกัน แต่หลักพื้นฐานในการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นั้น มีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการตลาดนวัตกรรมการผลิต ฯลฯ ฉะนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำเอาหลักแนวคิดและวิธีการต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของตนเอง

3.เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรในเครือข่ายกับภาครัฐ ซึ่งจะสร้างอำนาจในการต่อรองระหว่างผู้ประกอบการในเครือข่ายและรัฐบาลมากยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 4.การสร้างเครือข่ายเพื่อจับคู่ทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่าย เพื่อทำการจับคู่การเจรจาการค้ากับคู่ค้าในต่างประเทศ (Business Matching) เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้มีการจับคู่การเจรจาการค้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้เอสเอ็มอีในเครือข่ายและสร้างเม็ดเงินในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การส่งออกได้อย่างมาก และ 5.สร้างเสถียรภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยการเชื่อมโยงให้เครือข่ายให้มีการพัฒนาในแบบบูรณาการกับทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถพร้อมรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 140 ราย และตั้งเป้าปี 2557 จะมีผู้เข้าร่วมโครงการอีกกว่า 240 ราย

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ยังจัดงาน “Industrial Forum” ซึ่งเป็นงานที่บูรณาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในเชิงลึก ด้านการดำเนินงานตลาด การผลิต การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการเงิน และพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อันหลากหลาย เช่น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์การสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อตลาดเปลี่ยนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เปลี่ยน การคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในภาวะวิกฤติ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์คลินิกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งจะสามารถรักษาได้ในทุกอาการของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ตั้งแต่ปัญหาในขั้นตอนการเริ่มต้นทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไปจนถึงปัญหาสภาวะทางการเงิน ขั้นวิกฤติของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพการณ์ต่างๆ ตลอดจนให้บริการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของโครงการอื่น ๆ อีกกว่า 40 โครงการ อาทิ โครงการ NEC โครงการ EDIPP ฯลฯ โดยงานดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ประกอบการร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.