เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์รายได้ต่อหัว,สัดส่วนอายุ,โครงสร้างประชากรใน AEC
เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เรื่องโครงสร้างประชากร, รายได้ต่อหัว, อายุ ของคนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนการตลาดแลการลงทุน

ประชากรใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากร รวมกันกว่า 600 ล้านคน หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งโลก โดยประเทศใน AEC ที่มีประชากรมากสุดคือ

  • อินโดนีเซีย มีประชากร 245 ล้านคน
  • รองลงมา คือ ฟิลปิ ปินส์ 101 ล้านคน
  • เวียดนาม 90 ล้านคน
  • ไทย 66 ล้านคน
  • พม่า 53 ล้านคน
  • มาเลเซีย 28 ล้านคน
  • กัมพูชา 14 ล้านคน
  • สปป.ลาว 6 ล้านคน
  • สิงคโปร์ 5 ล้านคน
  • บรูไน 0.4 ล้านคน
โครงสร้างประชากรของประเทศ AEC

โครงสร้างอายุและประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

สมาชิกอาเซียนโดยรวม มีความคล้ายคลึงกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทํางาน (มีอายุระหว่าง 15-64 ปี) ทั้งประชากรวัยทำงานมีสัดส่วนราว ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญของผู้ประกอบการไทย

กล่าวคือประชากรวัยทํางานเป็นกลุ่มผู้บริโ ภค ที่มีกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สูงและพร้อมทดลองเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่น่าสนใจที่ทำตลาดใน AEC เช่น เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในหมวดยานยนต์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่มีความแปลกใหม่และดึงดูดให้มีการทดลองใช้รายได้ต่อหัวของประชากรใน AEC

รายได้ประชากรต่อคนต่อปี ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะบ่งบอกถึงกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในประเทศนั้น

สิงคโปร์และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สะท้อนถึงกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของผู้บริโภคในระดับสูง ทําให้ผู้บริโตคส่วนใหญ่ของประเทศทั้งสอง นิยมบริโภคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่มีตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากต่างประเทศ รวมทั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึง คุณภาพและความทันสมัยของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เป็นสำคัญ

ขณะที่มาเลเซียจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง ผู้บริโภคชาวมาเลยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทาน จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอันดับแรกสะท้อนได้จากการใช้จ่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ดังกล่าวในระดับสูง เมื่อเทียบกับรายจ่ายด้านอื่นๆนอกจากอาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทานยังได้รับความนิยมมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตามวิถีชาวมาเล ที่เร่งรีบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

สําหรับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ สปป.ลาว จัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ ขณะที่กัมพูชา และพม่า จัดอยู่ในประเทศที่มีรายน้อย ทำให้ผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้กำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม่สูง จึงไม่นิยมบริโภคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นำเข้าที่มีราคาสูง โดยเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

สำหรับประเทศที่ มีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสูงสุดเมื่อเทียบกับGDP ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (74% ของ GDP) เวียดนาม (67%) อินโดนีเซีย (59%) ไทย (55%) มาเลเซีย(50%) และสิงคโปร์ (41%) ส่วนตลาดการท่องเที่ยวนั้น พบว่าประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย (22 ล้านคน) ไทย (14 ล้านคน) สิงคโปร์ (7 ล้านคน)อินโดนีเซีย (6 ล้านคน) และเวียดนาม (4 ล้านคน) และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ เอื้อต่อการลงทุน พบว่าคุณภาพของคนในประเทศอาเซียน สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่

 1. ประเทศที่ ประชากรมีการใช้เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ
 2. ประเทศที่มีสัดส่วนต้นทุนการจัดตั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่ำสุดเมื่อเทียบกับรายได้ต่อบุคคล (GNI Per capita) ได้แก่ สิงคโปร์ (0.7%) ไทย (6.3%) บรูไน (9.8%) มาเลเซีย(11.9%) และลาว (12.3%) ตามลำดับ
 3. ประเทศที่ใช้เวลาจัดตั้งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์น้อยที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ (3 วัน) มาเลเซีย (11 วัน) ไทย (32 วัน) เวียดนาม (50 วัน) และฟิลิปปินส์ (52 วัน)
 4. ประเทศที่ มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดคือ สิงคโปร์ (5.4%) บรูไน (5.5%) มาเลเซีย (6.1%) ไทย(7.0%) และฟิลิปปินส์ (8.8%)


แต่ไม่ว่าตัวเลขของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนทำเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในประเทศกลุ่มอาเซียนจะเป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่SMEs ไทยจะต้องคำนึงถึงก็คือ ความพร้อมและความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง โดยสาขาที่ ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์อาหารยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาบริการ เช่น การท่องเที่ยว บริการสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและแรงงานที่มีฝีมือแต่แรงงานฝีมือก็อาจมีการเคลื่อนย้ายไปสิงคโปร์ มาเลเซีย เพราะให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ส่วนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยที่ ต้องปรับตัวในแง่ ของการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เช่นข้าวโพด ยางพารา ผลไม้แช่แข็ง มันสำปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และผ้าผืน เป็นต้น

โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นตลาดส่งออก ที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่และการแข่งขันยังไม่รุนแรงมาก โดยควรวางกลยุทธ์การเจาะตลาดด้วยการส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่มีราคาไม่สูงนัก ประกอบกับ ผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวนิยมบริโภคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นําเข้าจากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เนื่องจากมองว่าเป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค่าที่มีคุณภาพและราคไม่สูงมาก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถอาศัยความได้เปรีบจากความเชียวชาญในการผลิต เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ หลากหลายประเภท และสร้างโอกาสในการส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไปตลาด AEC โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงเช่น เช่น อาหาร เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกษตรแปรรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิงจาก : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาพประกอบโดย : 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.