สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

พิมพ์

 

สมัครสมาชิก

 

ศักดิ์ศรีและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

ให้ท่านมากกว่าที่คิด ...

สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และเสนอนโยบายด้านการพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของประเทศ ตลอดเวลาของการบริการสมาชิกสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ได้ให้บริการและจัดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สนองตอบความต้องการของสมาชิกและพัฒนาภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคต่างประเทศ ทำให้บริการสู่สมาชิกเป็นไปตามพันธกิจของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และจะปรับปรุงให้ขยายตัวด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

คุณภาพบริการ คืองานของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

คุณภาพบริการของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ อยู่ในระดับมาตรฐานโดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่ว่า “ศูนย์รวมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพบุคลากร” โดยทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เสียสละ และทุ่มเทร่วมกันพัฒนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของประเทศให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ แก่ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย

สิทธิพิเศษเพริศพราว

สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ให้บริการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมการประกอบการ เช่น การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการตรวจสอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ การออกแบบใบรับรองแหล่งกำเนิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ หรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 20 – 25% ต่ำกว่าที่เรียกเก็บทั่วไป และยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์โครงการที่สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

เชิญร่วมก้าวไกลไปกับ ส.อ.ท. ตั้งแต่วันนี้ !

สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” ในการสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สู่อนาคตสดใสของเศรษฐกิจไทย

สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และนำเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตามลำดับ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

1การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

2การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ผ่านสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

3การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ต่างๆ ทั้งที่เป็นเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ / โครงการของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

4บริการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ E- C/O เพื่อแสดงแหล่งกำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากไทยในการส่งออก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่า

5ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้

5.1 สิทธิประโยชน์เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับบัตรทอง (Gold Card) กรมศุลกากร

 • การนำของเข้า – การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึงได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ
 • ให้ตัดบัญชีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำหรับเรือ (Manifest) ภายหลังการปล่อยของ
 • การคืนอากรหรือการชดเชยค่าภาษีอากร ได้รับอนุมัติทันที่ยื่นคำร้องขอ
 • กรณียื่นขอรับสิทธิลดอัตราอากรนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 19 ทวิ จะได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือ
 • ร้อยละ 5 ของอัตราที่เรียกเก็บทั่วไป

5.2 สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร วัตถุดิบหรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัด ประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วัน นำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

5.3 สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ภายใน 15 – 45 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารอย่างต่อเนื่อง

5.4 สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทะเบียน กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ภายใน 30 – 60 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารอย่างต่อเนื่อง

6การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7บัตรเดินทางสำหรัเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ักเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอเปค คือ VISA เข้าเมืองประเภทเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (Multiple entry) มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเมือง 19 ประเทศ และมีช่อง Fast-track lanes สามารถใช้ได้ 21 ประเทศ คือ สหรัฐฯ แคนาดา รัฐเซีย ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเม็กซิโก

8ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

 • รับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สาร Business Matching และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สารโอกาสทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จากหน่วยงานจับคู่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ฟรี! ทุกสัปดาห์
 • ได้รับหนังสือ E-world ฉบับ Supplement ทุกไตรมาส
 • ได้รับจดหมายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

9ได้รับวารสาร Industry Focus จำนวน 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ และสมทเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ิติบุคคล)

10ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

11สิทธิ์ในการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration-FIBA หน่วยงานจับคู่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

12สิทธิ์ในการถือบัตร BM VIP VARD จากหน่วยงานจับคู่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

13ให้คำแนะนำปรึกษาด้าน IT สำหรับสมาชิก

14สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ E-Business ฟรี (http://ftiebusiness.com)

15ได้รับส่วนลดพิเศษ

 • เยี่ยมชมโรงงาน ลด 10% - 20%
 • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ลด 20%
 • เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
 • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%
 
 
วิธีการสมัครสมาชิก
 • 1. สมัครทางออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร)
 • 2. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ใบสมัคร (ท่านสามารถยื่นด้วยตนเอง / ส่งทางโทรสาร / ส่งไปรษณีย์)
  • 2.1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน
  • 2.2 หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ / สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ / สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดที่มุมเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้านขวา และระบุชื่อผุ้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร
  • 2.3 ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมประทับตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์
  • 2.4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายังงานทะเบียนสมาชิก สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ที่อยู่ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110 โทร 0-2345-1027,0-2345-1030, 0-2345-1209 โทรสาร 0-2345-1030
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทสมาชิกสามัญ

 • 1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  • 1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
  • 1.1.3 งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • 1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  • 1.2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคม

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

 • 2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
 • 2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์
  • 2.2.2 สำเนาทะเบียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์
  • 2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน
 
 
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์” / Cheque Enclosed Payable to “The Federation of Thai Industries”

ชำระด้วยตัวเอง
เงินสด/เช็คธนาคาร
ชำระโดยใช้ใบ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
ส่งทางไปรษณีย์
เช็คธนาคาร


เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สอบถามรายละเอียดการสมัคร

โทร 02 345 1000

คุณศิริรัตน์ ต่อ 1027 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,'; document.write(''); document.write(addy_text50893); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวรพรรณ ต่อ 1030 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมรัก ต่อ 1209 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และเจ้าหน้าที่สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จังหวัดทุกจังหวัด

 

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

.
Best online poker sites - All rights reserved.