เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ควรปรับตัวอย่างไรต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานไทย ?


แรงงานมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยจำนวนมากยังคงพึ่งพิงแรงงานที่ค่าแรงถูก แต่ลักษณะตลาดแรงงานไทยกำลังจะเปลี่ยนไป ค่าแรงราคาถูกนี้กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ควรปรับตัวอย่างไร?

แน่นอนว่าก่อนที่จะปรับตัว ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะต้องรู้ว่าลักษณะเด่นของตลาดแรงงานไทยคืออะไรบ้าง ? จากการวิเคราะห์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พบ 5 ลักษณะเด่นของตลาดแรงงานไทย ดังนี้

จำนวนแรงงานไทยจะเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ช้าลงเรื่อยๆ จำนวนประชากรวัยทำงานจะเติบโตด้วยอัตราที่ลดลงจาก 1% ในระหว่างปี 2000-2010 เหลือเพียง 0.2% ในช่วงปี 2010-2020
ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) ในไทยเติบโตช้า ผลิตภาพแรงงานไทยเติบโตเพียง 3.0% ต่อปี ระหว่างปี 2000-2007 ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น จีน (9.2%) และเวียดนาม (5.3%)
แรงงานไทยจำนวนมากทำงานนอกระบบ สัดส่วนลูกจ้างในกำลังแรงงานไทยอยู่ที่ 47% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น ไต้หวัน (75%) มาเลเซีย (74%) และเกาหลี (68%) และลูกจ้างไทยเกือบครึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระยะยาวที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
ผลตอบแทนแรงงานกำลังลดลงในทุกระดับการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพของการศึกษา ทั้งนี้ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ยังพบว่าตลาดแรงงานไทยถูกกำหนดด้วยอุปสงค์เป็นหลักอีกด้วย
ผู้หญิงจะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เรื่อยๆ ในตลาดแรงงานไทย อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (labor force participation rate) ของผู้หญิงสูงถึงเกือบ 70% ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ (54%) เกาหลี (50%) และมาเลเซีย (44%) และผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ด้วย ดังเห็นได้จากสัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงของไทยนั้นอยู่ในระดับถึง 45% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในโลก
สิ่งเหล่านี้คือ ความท้าทายและโอกาสสำหรับภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย ด้วยแนวโน้มของจำนวนแรงงานไทยที่จะเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ช้าลงเรื่อยๆ และแรงงานจำนวนมากยังอยู่นอกระบบ ภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นแล้วแรงงานที่มีอยู่เดิมยังอาจเกิดปัญหาทำงานไม่ตรงกับทักษะ (mismatching) ซึ่งเห็นได้จากผลิตภาพแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ

ความได้เปรียบจะตกอยู่กับผู้ประกอบการที่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับลักษณะเด่นในตลาดแรงงานไทยได้ก่อน โดยตัวอย่างแนวทางในการปรับตัวของภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ การเพิ่มการลงทุนในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้เข้ากับแรงงานที่ขาดแคลน และการเน้นการบริหารพนักงานศักยภาพสูง (talent management)

ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาระดับมูลค่าของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ให้มีมูลค่าเพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ลดการแทรกแซงตลาดแรงงาน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แรงงานสูงอายุในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลนให้ทำงานนานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ นอกจากนั้น ภาครัฐสามารถเพิ่มการตรวจสอบผลลัพธ์ด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการกำหนดหลักสูตร เพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานมีฝีมือและตรงกับความต้องการของภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

 

 | 

 

ที่มา : https://www.scbeic.com

Wednesday the 3rd. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.