Retail landscape change : โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่


รูปแบบการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกของไทยมีแนวโน้มพัฒนาไปตามกระแสโลก ช่องทางการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและต้องจับตามองคือ การเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมราว 8% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าตามการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ค้าปลีกโดยเฉพาะรายใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ออนไลน์เป็นช่องทางเสริมมากเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ขณะเดียวกันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผู้ใช้บริการ social network ก็ทำให้มีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และทำการตลาดกับลูกค้าผ่านช่องทางนี้ด้วยอีกทางหนึ่ง

แนวโน้มความต้องการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? ความต้องการ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์กับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่จะเป็นกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สำคัญ คือ 

(1) ผู้สูงวัย (2) ครัวเรือนขนาดเล็ก และ (3) ผู้มีรายได้ระดับปานกลางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไป (มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ครัวเรือนขนาดเล็กซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยคนเดียวหรือคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มาก ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สูง แม้ว่าจะมีสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดเพียง 15% แต่มีสัดส่วนการใช้จ่ายต่อการบริโภคทั้งประเทศสูงถึงราว 1 ใน 4 ของการบริโภคทั้งหมดในปี 2009

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่มีความต้องการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สูงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฟุ่มเฟือย เมื่อดูโครงสร้างการใช้จ่าย พบว่าสัดส่วนการใช้จ่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อุปโภคบริโภคแทบไม่เปลี่ยน แต่ประเภทของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคกลุ่มใหม่มีความต้องการเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฟุ่มเฟือยต่างๆ เพิ่มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มาก ได้แก่ เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จำพวกวิตามินและยาบำรุง เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์บันเทิง ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไปมีสัดส่วนการใช้จ่ายเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์บันเทิงในหมวดเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และนิตยสารมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงเกือบ 4 เท่า

แล้วตลาดอยู่ที่ ไหน ? เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้สร้างดัชนีความมั่งคั่ง (SCB EIC Wealth Index) และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองสาขาของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกสมัยใหม่ โดย Wealth Index อิงจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) เงินฝาก 2) การครอบครองรถยนต์ และ 3) ราคาประเมินที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนกำลังเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของประชากรแต่ละจังหวัดได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ความหนาแน่นของประชากร ซึ่งมีความสำคัญต่อการตั้งสาขาของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกทุกประเภท โดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่ จำนวนห้องพักของโรงแรมเป็นปัจจัยเสริมต่อการเติบโตของสาขาของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

รูปแบบการขยายสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตมีแนวโน้มเป็นการเพิ่มจำนวนแห่งในจังหวัดที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ แต่ยังมีบางจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในแง่ความหนาแน่นของประชากรและความมั่งคั่งสูง จังหวัดที่เป็นโอกาสในการขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติม คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตรัง จันทบุรี ระยอง สงขลา ชลบุรี สตูล ขอนแก่น และอยุธยา


แต่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกประเภทห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์และร้านค้าวัสดุก่อสร้างและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตกแต่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์จะเป็นในลักษณะของการไปเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มี นอกจากปัจจัยด้านความหนาแน่นของประชากรและความมั่งคั่งแล้ว จำนวนห้องพักโรงแรม และการใช้ไฟฟ้ายังเป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการเปิดสาขาของเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกประเภทเหล่านี้ จังหวัดที่เป็นโอกาสในการเปิดสาขาเพิ่มของห้างสรรพเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ คือ ระยอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และพิษณุโลก สำหรับจังหวัดที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ตกแต่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์มีโอกาสจะไปเปิดได้คือ จันทบุรี ตรัง ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และเชียงราย


แต่การพิจารณาทำเลเปิดสาขาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ค้าปลีกยังต้องดูปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ทั้งในแง่ต้นทุนที่ดินและภูมิศาสตร์ สาธารณูปโภค และทำเลที่เหมาะสมในการบริหารต้นทุนจัดการทั้งด้านขนส่งและเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์คงคลัง ตลอดจนวิเคราะห์ประเภทเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่จะนำมาวางเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด และเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

 

 | 

 

ที่มา : https://www.scbeic.com

Monday the 1st. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.