ขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร 

2. แบบฟอร์มเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์งานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 


3. *โบรชัวร์เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ของนิติบุคคล


4. *หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน)


5. *สำเนาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภงด. 50 และ 51 พร้อมใบเสร็จ)


6. *งบการเงินปีเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ที่ระบุรายได้จากการส่งออก

(ถ้าไม่มีระบุในงบการเงิน ต้องแนบเอกสารชี้แจงยอดการส่งออก แบบฟอร์ม 10 หรือ ภ.พ.30 12 เดือน)

7. *หลักฐานการส่งออก(ใบขนเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ออก,ใบตราส่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ทางทะเลB/L)


8. *หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก สภาฯ ของใดสภาฯ หนึ่ง หรือสำเนาใบเสร็จค่าบำรุงสมาชิกสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ ณ ปีปัจจุบัน
(*เฉพาะกรณีที่เป็นสมาชิกของสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ)

9. *สำเนาหนังสือแจ้งเลขที่สมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Call Center : 1169


 

กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมลำดับ 10 - 11

10. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่

- หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ
- หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ส่งออก”

*สนใจเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สมัครเข้าอบรมได้ที่ : สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โทร : 02-5120093


11. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ได้แก่ งานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์นานาชาติในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ หรือ งานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ไทยในต่างประเทศ (THAILAND WEEK)


12. หนังสือรับรองมาตรฐานเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ: * 
เอกสารลำดับที่ 3 – 11 ใช้สำหรับการสมัครในครั้งแรกและมีอายุใช้งานได้ 1 ปี

เอกสารที่ส่งโครงการ SMEs Pro-active ที่เป็นสำเนาทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดยกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการขอรับงบสนับสนุน ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังประธานโครงการ SMEs Pro-active

อย่างน้อย 15 วันก่อนงานเริ่ม หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งถัดไป


 

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เอกสารเพิ่มเติม : เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์อัพเดต ณ วันที่ 6/9/2559 

 

 


 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาอนุมัติ

 


 

การเข้ารับฟังนโยบาย และหลักเกณฑ์การส่งเสริมผู้ประกอบการ

ภายใต้โครงการ SMEs Pro - Active

วันอังคารที่ 10 พฤศจิการยน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง Le Lotus - Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ

 

กำหนดการรับเอกสาร

 

กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active

ปีงบประมาณ 2559 - 2561

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

วันปิดรับเอกสาร

2/2559

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

20 กุมภาพันธ์ 2559

3/2559

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

8 เมษายน 2559

4/2559

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

6 กรกฎาคม 2559

5/2559

ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

28 ตุลาคม 2559

1/2560

ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2560

2/2560

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

30 พฤษภาคม 2560

3/2560

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

25 กันยายน 2560

1/2561

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

8 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

รายชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ได้อนุมัติ

 

ประกาศรายชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ SMEs Pro-active

ผ่านสภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์แห่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

วันปิดรับเอกสาร

*สถานะ

รายชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ผ่านการอนุมัติ

2/2559

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

20 กุมภาพันธ์ 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

3/2559

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

8 เมษายน 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

4/2559

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

6 กรกฎาคม 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

5/2559

ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

28 ตุลาคม 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

1/2560

ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

2/2560

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

30 พฤษภาคม 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

3/2560

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

25 กันยายน 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

1/2561

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

8 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับเอกสาร

Download 

 

เอกสารประกอบการรับหนังสืออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับหนังสืออนุมัติ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

 

การชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5 สภาเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ฯ

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ก่อนมารับหนังสืออนุมัติอย่างน้อย 2 วันเพื่อออกใบเสร็จล่วงหน้า)

 

 

เอกสารเบิกเงิน

 

เอกสารสำหรับเบิกเงินสำหรับผู้ประกอบการรายนิติบุคคล

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ภายใต้งบประมาณ 2559 – 2561

 

1.1    หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ต้นฉบับ)

1.2    ใบแสดงผลการดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

1.3    งบหน้าสรุปค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท) ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กรมอนุมัติ

1.4    - หลักฐานการจ่ายเงิน (แนบมาพร้อมกับคำแปลใบสำคัญคู่จ่ายทั่วไป)

        - ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - หลักฐานการโอนเงินหรือการจ่ายจริงจากธนาคารที่มีการระบุอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารชัดเจน

1.5  ใบจองสถานที่ (Application form)

1.6    - ชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่ปรากฏอยู่ใน Fair Catalogue

        - หรือกรณีไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ ซึ่งออกโดยผู้จัดงานโดยตรง มิใช่ตัวแทนในเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

1.7  รูปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่อเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ และเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ที่นำไปแสดงในภาพเดียวกันอย่างน้อยจำนวน 2 รูป

1.8  รายงานการเดินทาง (กรอกตามแบบฟอร์มตั้งแต่วันออกเดินทาง – ถึงไทย)

1.9    - สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านที่เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์

        - หน้าที่มีตราประทับผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

1.10  แบบประเมินผล (ลับ)

1.11  แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการฯ

1.12  สำเนาใบโอนเงินค่าบริหารจัดการ

 

Download
(แก้ไขเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ 21/5/2561)

  

** เอกสารทุกหน้ากรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองลงนาม และประทับตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมด 2 ชุด ลงนาม และประทับตราเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ เช่นเดียวกับต้นฉบับ นำมายื่นต่อสภาที่นิติบุคคลยื่นใบสมัคร ภายใน 30 วันหลังดำเนินเกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์เสร็จสิ้น **

 

  

 

Monday the 8th. Custom text here

เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์สถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เกมส์ยิงปลาออนไลน์|รวมเกมส์ : http://discozik.com
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.